در زندان قصر

165,00

مجموعه مقالات سید جعفر پیشه‌وری

به کوشش: یونس لیثی دریلو

Açıklama

کتـاب «در زنـدان قصـر» شـامل مقـالات و نوشـته های سیـد جعفـر پیشـه وری اسـت کـه در سـالهای ۱۳۲۰ تـا ۱۳۲۲ نوشـته شـده اند. ایـن مجموعـه اساسـا از چهـار منبع اصـلی بـه دسـت آمـده اسـت: نخسـت دو مقالـه «قربانیـان زنـدان» بـدون نـام ولی بقلـم پیشـه وری در روزنامـه ناهیـد در زمسـتان ۱۳۲۰، دوم مقـالات «از زنـدان تـا کاشان» در روزنامـه «داد‍» بـا امضـای «سیمـرغ» در مهـر ۱۳۲۱ تـا بهمن همـان سـال (مجموعـا ۶۰ مقالـه)، سـوم مجموعـه مقالات «از دفتـر خاطـرات زنـدان» در روزنامـه آژیـر با امضـای ج. پ. از خـرداد  ۱۳۲۲ تـا آذر ۱۳۲۲، و چهارم کتـاب «یادداشتهای زنـدان» بـه قلـم سیـد جعفر پیشـه وری میباشـد کـه عمدتـا مقالات روزنامـه آژیـر ولی همـه مطالـب منابـع قبلی را شامل نمی شد.

این کتاب با همکاری مجله تریبون منتشر شده است

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.